Historik

Greenland Holding A/S er 100 % ejet af Naalakkersuisut. Selskabet blev etableret 13. august 1986 og hed på daværende tidspunkt under navnet Grønlands Baseselskab A/S. Selskabet eneste formål på daværende tidspunkt at varetage daværende Grønlands Hjemmestyres interesser og medejerskab i forbindelse med etableringen af Greenland Contractors I/S. Grønlands Hjemmestyre indgik i 1985 i samarbejdet, idet Greenland Resources A/S og de seks firmaer i DAC etablerede Greenland Contractors I/S (Herefter benævnt GC - se ellers www.gc.gl) med henblik på gennemførelse af service- og vedligeholdelseskontrakter for US Air Force på baserne i Grønland. Dette udmøntet således selskabet i 1986.

 

GC's formål er at udføre drifts-, vedligeholdelses- og serviceopgaver for US Air Force på Thule Air Base i Grønland. Ud over disse opgaver for det amerikanske luftvåben udfører GC også mindre opgaver for de grønlandske myndigheder samt for andre organisationer og virksomheder.Hovedparten af GC's virksomhed foregår på Thule Air Base, hvor GC varetager næsten alle ikke-militære funktioner, der skal udføres for at basen kan fungere.
Ud over at drive erhvervsvirksomhed er det GC's formål at bidrage til det grønlandske samfunds udvikling ved optimal beskæftigelse og uddannelse af grønlandsk arbejdskraft. GC har bl.a. med succes etableret - og driver fortsat - elev- og lærlingeprojekter for unge grønlændere.

 

I dag består GC af to interessenter: Greenland Holding A/S og MT Højgaard a/s.

 

Grønlands Baseselskab har siden hen ændret navn til Greenland Ressources A/S. Greenland Resources har især medvirket til ansættelse og uddannelse af grønlandske medarbejdere i virksomheden og har indtil selskabet delvise privatisering i 2007, beskæftiget sig med mangeartede aktiviteter. 

 

Privatiseringen i 2007 skete med henblik på, at man fra ejerens side havde et ønske om, at selskabet skulle tilbage til sin kerneopgave, som er varetagelsen af interesserne i GC og dermed være "formidlingsselskabet" mellem Naalakkersuisut og GC.

 

Derudover bibeholdte man en bygherre rådgivningsopgaven for Nukissiorfiit(Det nationale energiselskab) vedrørende den endelige afslutning af Qorlortorsuaq vandkræftværket i Sydgrønland. Sidstnævnte opgave er en aktivitet der lukkes i forbindelse med afslutningen af denne opgave.

 

Selskabet har således i årene 2007-2010 kun haft de to opgaver. Dog blev selskabet fusioneret med rederiafvikling selskabet af ¼ 2006 som var et selskab, der varetog garantiforpligtigelser overfor det nuværende Arctic Umiaq Line A/S omkring underskudsgaranti og øvrige forpligtigelser til disses udløb. Underskudgarantien udløb i 2010, således denne forpligtigelse ikke længere belaster selskabet.

 

I 2010 gik den nuværende ledelse i dialog med Naalakkersuisut omkring en effektivisering af den daværende erhvervsfremme. Dette udmøntes i, at Naalakkersuisut pr. 1. januar 2011 solgte Greenland Venture A/S til Greenland Holding A/S.

 

Endvidere var der et ønske om, at vi skulle varetage den nationale erhvervsfremme via et rådgivningsselskab. Udover rådgivning i et national tværfagligt og tværregional plan og islæt skulle selskabet varetage sagsbehandlingen af erhvervsfremmeordningerne under LL. 14 af 2001 omkring erhvervsfremme og varetagelsen af internationalt programsamarbejde og EU programmer samt informations- og kompetencevirksomheden i forlængelse heraf. Dette udmøntes i vores nyeste datterselskab Greenland Business A/S der fik sit kick-off 1. februar 2012."

 

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND HOLDING A/S · Boks 1434 · 3900 Nuuk · Grønland · Tel +299 342890 · info@greenlandholding.com · CVR 11 81 31 27
;