Skip to main content

Regler om Informationsmisbrug

For Greenland Holding A/S, Greenland Venture A/S
& Innovation Greenland A/S (Koncernen)

Koncernens investerings aktiviteter giver lejlighedsvis ledelsen, medarbejderne og bestyrelsen adgang til fortrolige oplysninger om børsnoterede selskaber.

Koncernen har derfor valgt at udarbejde interne retningslinjer for bestyrelsens, ledelsens og medarbejdernes adgang til at handle med børsnoterede værdipapirer.

Reglerne gælder handel såvel på egne som på andres (f.eks. børns) vegne.

Koncernen ønsker ligeledes at udarbejde interne regler for at forhindre, at fortrolige oplysninger er tilgængelige for andre end dem, der har behov for denne viden.

På den baggrund har bestyrelsen for Koncernen vedtaget disse regler, der skal forhindre, at der sker misbrug af fortrolige oplysninger.

Hvem gælder reglerne for?

Reglerne gælder for Medarbejdere i Greenland Holding A/S, Greenland Business A/S og Greenland Venture A/S, herefter benævnt ”Koncernen”.

Herunder Koncernens ledelse samt for tætte samarbejdspartnere og konsulenter, der udfører erhvervsmæssige opgaver for Koncernen.

I det følgende betegnes alle personer, som reglerne omfatter, for Medarbejder(en) eller Medarbejdere(ne).

Reglerne er et bilag til Medarbejderens ABD og dermed til ansættelseskontrakten. Den til enhver tid seneste version af notatet er gældende for alle fuld- eller deltidsansatte i Koncernen.

Det er medarbejderens eget ansvar at holde sig ajour med notatets retningslinjer.

Forbud mod insiderhandel

Det er forbudt for Medarbejdere og Bestyrelse at handle med børsnoterede værdipapirer, hvis de har ”Intern Viden”.

Det er forbudt selv at handle, at handle for andre (f.eks. børn) eller at råde andre til at handle, når man har ”Interne Viden”.

"Intern Viden” betyder oplysninger, der angår børsnoterede selskaber eller markeds forhold, der er relevante for børsnoterede selskaber, er fortrolige – det vil sige, at oplysningerne ikke er generelt kendt i markedet gennem udsendelse af en fondsbørsmeddelelse eller lignende offentlig meddelelse, kan få mærkbar betydning for børskursen på værdipapirer, hvis oplysningerne blev offentliggjort, er specifikke – det vil sige, at de skal angå faktiske forhold eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at komme til at ske, og er præcise – det vil sige, at tilstrækkelige til, at der kan drages en konklusion med hensyn til de pågældende begivenheders eller forholds forventede indvirkning på kursen på de børsnoterede værdipapirer. Dette forbud gælder uanset, om man har fået Intern Viden gennem sin tilknytning til Koncernen eller på anden måde.

Forholdsregler om insiderhandel

For at forebygge risikoen for, at Medarbejdere og Bestyrelsen bliver mistænkt for at handle med børsnoterede værdipapirer på baggrund af Intern Viden (også kaldet insiderhandel), fører Koncernen en liste over børsnoterede selskaber (”Observationslisten”), hvor der er risiko for, at Medarbejdere og Bestyrelse på grund af deres tilknytning til Koncernen har Intern Viden.

Optræder et børsnoteret selskab på Observationslisten, må Medarbejdere og Bestyrelse ikke handle med værdipapirer, som selskabet har udstedt, eller som er knyttet til børskursen til dette selskab (derivater), uden at have fået forudgående skriftlig tilladelse heraf af Koncernens direktør og bestyrelsesformand i forening.

Koncernens direktør og bestyrelsesformand skal svare på sådanne forespørgsler inden for to arbejdsdage. Tilladelse vil kun blive givet, såfremt det skønnes, at der ikke er risiko for, at Medarbejderen eller Bestyrelsesmedlemmet har Intern Viden.

En tilladelse til handel med børsnoterede værdipapirer gives skriftligt og gælder én uge, hvorefter den bortfalder uden yderligere meddelelse. Koncernen er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde tilladelsen.

Reglerne gælder kun for handel eller medvirken til handel med værdipapirer, hvor den enkelte har direkte indflydelse på placering af den konkrete investering. Investeringsforeningsbeviser og lignende er som hovedregel ikke omfattet, da den pågældende som udgangspunkt kun har begrænset indflydelse på de konkrete investeringer. Tilsvarende gælder for pensionsopsparinger uden for den pågældende´ direkte indflydelse.

Indholdet af observationslisten

Observationslisten indeholder en opdateret fortegnelse over, hvilke børsnoterede selskaber, som Medarbejdere og Bestyrelse kan have Intern Viden om i kraft af deres tilknytning til Koncernen.

Der kan for eksempel være tale om:

  • selskaber, som Koncernen har investeret direkte eller indirekte i,
  • selskaber, som Koncernen har investeret sammen med,
  • selskaber, som måske overvejer at købe Koncernens andel i et porteføljeselskab, eller som overvejer at fusionere med et porteføljeselskab,
  • selskaber, der samarbejder med et porteføljeselskab.

Det er CEO’s og CFO’s ansvar i forening til enhver tid at holde Observationslisten ajour. Det afgørende for bedømmelsen er, om oplysningerne har karakter af at være Intern Viden.

Koncernens Medarbejdere og Bestyrelse er forpligtet til at rapportere til CEO eller CFO, så snart de opnår Intern Viden f.eks. som led i vurderingen af en investering.

Behandling af oplysninger

Viden, som Koncernen modtager om porteføljeselskaber, samarbejdspartnere, med-investorer og så videre, i kraft af Koncernens tilknytning til disse parter, skal som udgangspunkt behandles fortroligt.

Dette betyder blandt andet, at man ikke må videregive Intern Viden til andre – heller ikke til en kollega – med mindre der er et praktisk og saglig formål med det (need to know).

Det betyder også, at Intern Viden skal opbevares på en måde, så uvedkommende ikke uden videre har adgang til denne information.

Øvrige forhold

De enkelte Medarbejdere og Bestyrelsen skal være opmærksomme på, at de selv kan besidde information, som Koncernen ikke er bekendt med, og som gør deres direkte eller indirekte investerings dispositioner ulovlige. Koncernen kan således ikke ved den enkeltes efterlevelse af nærværende regler garantere, at vedkommende ikke på andre måder overtræder reglerne om informations misbrug.

Regelsættet indskærpes mindst én gang årligt over for Medarbejdere og Bestyrelse, og altid ved ny ansættelser. Observationslisten lægges på Koncernens fælles-drev og opdateres løbende.

Retsvirkning

Regelsættet er ikke alene at anse som retningslinjer vedrørende informations misbrug, men er et udtryk for de forpligtelser, Medarbejderne og Bestyrelsen er underlagt.

Overtrædelse af regelsættet anses, for så vidt angår – medarbejdere, som misligholdelse af ansættelsesforhold og udløser de dertil knyttede retsvirkninger, herunder advarsel, bortvisning, afskedigelse og lignende.

Medarbejdere og Bestyrelse er bundet af regelsættet indtil fratræden, mens tavshedspligten efter Koncernen og forbuddet mod misbrug af Intern Viden gælder uden tidsbegrænsning.